Entegre Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımımız ile şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmasının önünde engel oluşturabilecek her türlü olayın tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve sahiplendirilmesini sağlayarak riskin; tutarlı, kapsamlı ve ekonomik bir yolla yönetilmesine olanak sağlıyoruz.

Kurum çapında entegre ve tutarlı bir şekilde risklerini etkin yönetmeyi hedefleyen şirketimiz sahip olduğu; İç Kontrol, İç Denetim, Kalite Yönetim Sistemleri ve İş Süreçleri Yönetim Sistemleri yapısı ile Kurumsal Risk Yönetimini gerçekleştirmeyi ve aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Şirket içerisinde risk ve fırsat odaklı bir kültürün ve yönetişim yapısının yerleşmesini sağlamak.
Süreç sahiplerinin risk ve fırsatlara ilişkin bilincini ve sahipliğini artırmak.
Etkili karar verme süreçlerine destek olmak için iş süreçlerini uygun kontrolleri içerecek şekilde tasarlamak ve geliştirmek.
Yasal ve düzenleyici uygulamalara uyumu artırmak.
Şirketin/ Borusan Grup uygulamalarına (politika, prosedür vb) uygun bir işleyişin olduğuna emin olmak.
Şirket işleyişinin belirlenen etik kurallar çerçevesine uyumlu olmasını sağlamak, suistimal ve yolsuzluk ihtimallerini azaltıcı önlemler almak.
Hissedarların, müşterilerin, finansal kurumların ve diğer paydaşların güvenini artıracak şekilde stratejik ve operasyonel hedeflerin tutarlılığını artırmak.
Şirket kaynaklarının etkinliğini ve verimini artırarak şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak.
Beklenmeyen olayları ve dalgalanmaları azaltmak, öngörü kabiliyetini artırarak sürdürülebilir iş modelinin oluşmasına destek olmak.
Şirket içindeki ve dışındaki kilit paydaşlara, risklerin etkin bir şekilde yönetildiğine dair güvence verilmesini sağlamak.

Şirketin Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı, COSO (Comittee of Sponsoring Organizations) çerçevesi baz alınarak oluşturulmuştur. Operasyonel ve finansal süreçlerimizin risk analizleri her iki çerçevenin öngördüğü şekilde ve sürelerde gerçekleştirilir, risklerin takibi ve Üst Yönetim’e raporlaması entegre bir şekilde yapılır.

Entegre Risk Yönetimi